Servicii pentru angajatori

 

 

 

Subventionarea locurilor de munca

Încadrarea absolvenţilor conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, actualizata

    Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 2.250 lei.
    Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, suma prevăzută la alin. (1) pe o perioadă de 18 luni.
     Nu beneficiază de prevederile art. 80 din Legea nr. 76/2002, actualizata:
    a) angajatorii care au obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ;
    b) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă cu absolvenţii instituţiilor de învăţământ;
    c) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alţi angajatori care au beneficiat de cel puţin una dintre facilităţile prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi la art. 85, pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilităţi au încetat prin demisie, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani;
    d) angajatorii care la data solicitării acordării măsurii de stimulare a ocupării forţei de muncă se află în situaţia de insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora.
 Suma prevăzută,  in cuantum de 2250 lei, se acordă angajatorilor care beneficiază conform prevederilor legale de aceste sume şi în situaţia în care, în perioada de acordare a sumelor sau în perioada în care există obligaţia legală de menţinere a raporturilor de muncă, absolvenţii instituţiilor de învăţământ din rândul persoanelor cu handicap nu mai au statut de persoană cu handicap.
Măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 nu se acordă pe perioadele în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate.
  Măsura de stimulare prevăzută la art. 80 se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat de absolvent, precum şi pentru perioadele în care persoana se află în concediu de odihnă.
 Angajatorii care încadrează absolvenţi în condiţiile art. 80 sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel putin 18 luni de la data incheierii.
Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenţilor, anterior termenului prevăzut mai sus, sunt obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sumele încasate pentru fiecare absolvent pentru care a încetat raportul de muncă sau de serviciu anterior termenului menţionat, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din următoarele motive:
    a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. d) şi e), art. 61 lit. d) şi art. 65 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 97 lit. b), art. 98 alin. (1) lit. e), art. 99 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.l puţin 18 luni de la data încheierii*).
Angajatorii care, după îndeplinirea obligaţiei  mentinerii raporturilor de munca de 18 luni, continua raporturile de muncă sau de serviciu cu absolvenţii încadraţi în condiţiile art. 80 primesc, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de muncă sau de serviciu, un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuţiilor sociale datorate de angajatori pentru aceste persoane şi virate, conform legii.
 Ajutorul financiar prevăzut mai sus, poate fi acordat pe o perioadă de cel mult 2 ani de la data îndeplinirii obligaţiei de 18 luni.
Prin contribuţii sociale datorate de angajatori se înţelege contribuţia de asigurări sociale, contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate şi contribuţia de asigurări pentru şomaj.
 Ajutorul financiar se virează, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, angajatorilor care nu înregistrează debite provenind din neplata contribuţiilor sociale, prin plata acestei sume, în termen de 90 de zile de la data aprobării cererii.

Art. 80 - Acte necesare

Art. 80 - Anexa 15
Art. 80 - Anexa 15.1
Art. 80 - declaratie angajator 80 (3) c)

Art. 80 - declaratie angajator 80 (3) d)

Art. 80 - declaratie angajator 97 g)

Art. 80 - declaratie angajator 97 h)

Art. 80 - declaratie angajat
Art. 80 - Anexa 16

Incadrare in munca a somerilor peste 45 ani, a somerilor parinti unici sustinatori ai familiei monoparentale, someri de lunga durata, tineri NEET, someri persoane cu handicap conform art. 85 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 76/2002, actualizata

Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, şomeri de lungă durată sau tineri NEET primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.
De facilităţile prevăzute mai sus beneficiază şi angajatorii care, în raport cu numărul de angajaţi, şi-au îndeplinit obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap, precum şi angajatorii care nu au această obligaţie legală, dacă încadrează în muncă pe durată nedeterminată persoane cu handicap şi le menţin raporturile de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.
Facilităţile prevăzute la art. 85 alin. (1) şi (2) se acordă angajatorilor şi în situaţia în care, în perioada acordării acestora sau în cea în care există obligaţia legală de menţinere a raporturilor de muncă, persoanele beneficiare nu mai au statut de părinte unic susţinător al familiei monoparentale sau statut de persoană cu handicap, după caz.
Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la art.85 alin. (1) şi (2) anterior termenului de 18 luni sunt obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă sau de serviciu anterior termenului menţionat, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) din Legea nr. 76/2002, actualizata.
Facilităţile prevăzute la art. 85 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 76/2002, actualizata, se acordă angajatorilor în situaţia în care tinerii NEET şi persoanele din categoriile menţionate sunt înregistraţi ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
Incadrarea in munca a somerilor care in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplinesc conditiile de pensionare (anticipata partial, limita de varsta) conform art. 85 alin. (5) din Legea nr. 76/2002, actualizata
Angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, şomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă în cuantum de 2.250 lei.
Facilităţile prevăzute la art. 85 alin. (5) din Legea nr. 76/2002, actualizata, se acordă angajatorilor în situaţia în care tinerii NEET şi persoanele din categoriile menţionate sunt înregistraţi ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Art. 85 - Acte necesare someri peste 45 de ani

Art. 85 - Acte necesare unici sustinatori

Art. 85 - Acte necesare persoane cu handicap

Art. 85 - Acte necesare - pensie

Art. 85 - Acte necesare - someri lunga durata

Art. 85 - Acte necesare - tineri NEET

Art. 85 - Anexa 19
Art. 85 - Anexa 19.1
Art. 85 - Anexa 20
Art. 85 - Declaratie art. 85 (6)
Art. 85 - Declaratie persoane cu handicap
Art. 85 - Declaratie pensie
Art. 85 - Declaratie tineri NEET

Încadrarea elevilor si studentilor pe perioada vacantelor

Încadrarea elevilor si studentilor pe perioada vacantelor (conf. Legii nr. 72/2007)

Angajatorul care incadreaza in munca elevi si studenti pe perioada vacantelor beneficiaza de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare, prevazute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
Stimulentul financiar se acorda la cererea angajatorului din bugetul asigurarilor pentru somaj.
Perioada maxima de acordare a stimulentului financiar prevazut este de 60 de zile lucratoare intr-un an calendaristic.

Legea 72 - Acte necesare
Legea 72 - Adresa
Legea 72 - Anexa 1
Legea 72 - Anexa 2
Legea 72 - Conventie
Legea 72 - declaratie

 

Promovarea participarii pe piata muncii a tinerilor cu risc de marginalizare sociala (conf. art. 93^1 din Legea 76/2002)

Angajatorii care incadreaza in munca tineri in conditiile unui contract de solidaritate, (angajatori de insertie), vor incheia conventii  cu A.J.O.F.M. Iasi prin care aceasta se angajeaza sa ramburseze lunar salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor dar nu mai mult de  patru ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate.
Suma prevăzută mai sus se acordă în situaţia în care:
            a) încadrarea în muncă se realizează în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, până la expirarea duratei contractului de solidaritate sau a unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată;
            b) locul de muncă pe care este încadrat tânărul este un loc de muncă vacant, care a fost comunicat A.J.O.F.M. Iasi;
            c) sunt îndeplinite şi alte condiţii prevăzute de dispoziţiile legale, stabilite potrivit prevederilor art. 95, din Legea 76/02, consolidata,pentru acordarea acestei sume.
Nu beneficiază de suma prevăzută la art. 93^4 alin.1:
            a) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate din categoriile prevăzute la acest alineat;
            b) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alţi angajatori care au beneficiat de cel puţin una dintre facilităţile prevăzute la art. 80 şi art. 85 alin. (1) şi (2), pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilităţi au încetat prin demisie sau ca urmare a acordului părţilor, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani;
             c) angajatorii care la data solicitării acordării sumei se află în situaţia de insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora.
             Angajatorii care încetează raporturile de muncă ale tinerilor cu risc de marginalizare socială, anterior datei la care expiră perioada pentru care a fost încheiat contractul de solidaritate, sunt obligaţi să restituie, în totalitate, A.J.O.F.M. Iasi, sumele încasate pentru fiecare tânăr cu risc de marginalizare pentru care a încetat raportul de muncă anterior datei menţionate, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării raporturilor de muncă, dacă încetarea acestora a avut loc din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) lit. a) din Legea 76/2002, consolidata.
            Dacă la data expirării perioadei pentru care a fost încheiat contractul de solidaritate angajatorul de inserţie menţine raportul de muncă cu tânărul care a fost încadrat în condiţiile art. 93^4, atunci beneficiază lunar, pentru această persoană, de o sumă în cuantum de 50% din indemnizaţia de şomaj cuvenită conform legii, pe care tânărul ar fi primit-o dacă raporturile de muncă ar fi încetat la acea dată din motive neimputabile persoanei.
            Suma prevăzută  se acordă angajatorului pe perioada menţinerii raporturilor de muncă, dar nu mai mult de 2 ani. Suma se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de persoana pentru care se acordă aceste sume, inclusiv pe perioada concediului de odihnă. Pentru perioada în care raporturile de muncă ale persoanei  sunt suspendate, sumele prevăzute la art. 93^4 şi 93^6 din lege nu se acordă.
            Sumele cuvenite pentru măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru a căror acordare se prevede, potrivit dispoziţiilor legale, încheierea de convenţii cu A.J.O.F.M. Iasi, nu se deduc de către angajator din contribuţia asiguratorie pentru muncă prevăzută de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
           Pentru verificarea şi acordarea sumei lunare cuvenite conform art. 93^6 din lege, angajatorii de inserţie vor depune un tabel nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 31, însoţit de extras în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul după pontaj şi după statul de plată, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană Iasi.
            Actele necesare incheirii conventiei intre angajatorul de insertie si A.J.O.F.M. Iasi sunt:
            1. Conventie: conform model(2 exemplare in original)
            2. Tabel anexa la conventie: conform model(2 exemplare in original)
            3. Contract munca durata ne/determinata(+REVISAL): copie certificata de angajator
            4. Repartitie
            5. Declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că acesta nu mai beneficiază pentru aceleaşi persoane de alte măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă a căror finanţare se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform prevederilor legale.
            Tanar cu risc de marginalizare socială - persoana cu vârsta cuprinsă între 16-26 de ani, înregistrat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa şi se încadrează în una dintre următoarele categorii:
            a) se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem;
            b) are dizabilităţi;
            c) nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea;
            d) are copii în întreţinere;
            e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
            f) este victimă a traficului de persoane.
             În vederea acordării serviciilor care constituie acompaniament social personalizat, tinerii cu risc de marginalizare socială încheie cu A.J.O.F.M. Iasi un contract de solidaritate conform modelului.
             Durata contractului de solidaritate, cu excepţia situaţiei în care tânărul a împlinit vârsta de 25 de ani, nu poate depăşi data la care tânărul împlineşte vârsta de 26 de ani.
             În situaţia tinerilor care au împlinit vârsta de 25 de ani, dar nu au împlinit vârsta de 26 de ani, contractul de solidaritate se încheie pe o perioadă de un an.
            În vederea încheierii contractului de solidaritate, tinerii cu risc de marginalizare socială, înregistraţi în evidenţa A.J.O.F.M. Iasi, depun următoarele documente:
            a) carte identitate: original + copie
            b) adeverinţă de venit eliberată de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice: original
            c) documente din care să rezulte că se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 5 pct. IV^3 din Legea 76/2002 consolidata.
            d) act studii.
            Documentele prevăzute sunt, după caz:
            a) pentru tinerii care se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest sistem, documentul care să ateste că se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest sistem;
            b) pentru tinerii cu dizabilităţi, certificatul de încadrare în grad de handicap emis în condiţiile legii;
            c) pentru tinerii care nu au familie, certificatul de naştere şi declaraţie pe propria răspundere că nu au familie sau, după caz, certificatele de deces ale părinţilor; pentru tinerii a căror familie nu le poate asigura întreţinerea, certificatul de naştere şi declaraţie pe propria răspundere a membrilor familiei în a cărei întreţinere se află tânărul, conform legii, că aceştia nu îi pot asigura întreţinerea sau copia dispoziţiei de acordare a ajutorului social în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, ori a dispoziţiei de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei în condiţiile Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei,;
            d) pentru tinerii care au copii în întreţinere, certificatele de naştere ale copiilor sau documentele care atestă situaţia juridică a copiilor faţă de reprezentantul legal, precum şi, după caz, certificatul de căsătorie; în situaţia în care tinerii care au copii în întreţinere sunt beneficiari ai alocaţiei pentru susţinerea familiei în condiţiile Legii nr. 277/2010, se va prezenta numai copia dispoziţiei primarului de acordare a acestui drept;
            e) pentru tinerii care au executat una sau mai multe pedepse privative de libertate, dovada din care să rezulte că au executat pedepse privative de libertate;
            f) pentru tinerii care sunt victime ale traficului de persoane, documentul emis de autoritatea competentă.
            Documentele prevăzute mai sus, cu excepţia declaraţiilor pe propria răspundere, se prezintă în original şi în copie.
            Pentru încadrarea în categoria de tineri definită la art. 5 pct. IV^3 lit. c) din Legea 76/2002, prin tânăr care nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea se înţelege persoana în vârstă de peste 16 ani ai cărei părinţi au decedat sau provine dintr-o familie beneficiară de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ori de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
            Pentru încadrarea în categoria de tineri definită la art. 5 pct. IV^3 lit. d) din Legea 76/2002, prin tânăr care are copii în întreţinere se înţelege persoana în vârstă de peste 16 ani care, potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, are drepturile şi îndatoririle părinteşti cu privire la persoana copilului, nu are venituri sau, pentru copiii pe care îi are în întreţinere, are stabilit un drept de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 93^1 - Acte necesare

Art. 93^2 - Contract solidaritate
Art. 93^4 - Conventie incadrare

Art. 93^4 - Conventie 2 ani

Art. 93^4 - Declaratie angajator

Art. 93^4 - Declaratie art. 93^4 alin. (4)

Art. 93^4 - Tabel anexa incadrare

Art. 93^4 - Tabel anexa 2 ani

Art. 93^4 - Tabel plata incadrare

Art. 93^4 - Tabel plata 2 ani
 

Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului de către absolvenţii de învăţământ superior

La data de 12.03.2014 a intrat în vigoare Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului de către absolvenţii de învăţământ superior, pe o perioadă de şase luni de la debutul lor în profesie.
Legea nr. 335/2013 reglementează, pentru absolvenţii de învăţământ superior, perioada de 6 luni de debut în profesie, în conformitate cu art. 31 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia profesiilor pentru care există reglementări speciale.
Scopul efectuării stagiului este de asigurare a tranziţiei absolvenţilor de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii, de a consolida competenţele şi abilităţile profesionale pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele locului de muncă şi pentru o mai rapidă integrare în muncă, precum şi de dobândire de experienţă şi vechime în muncă şi, după caz, în specialitate.
Realizarea stagiului, drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la efectuarea perioadei de stagiu sunt stabilite prin contractul de stagiu, care se încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă, cu o durată de şase luni, cu excepţia situaţiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu. Contractul de stagiu se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, în baza unui model cadru stabilit prin normele metodologice.
Finanţarea stagiului se poate realiza din următoarele surse:
- bugetul propriu al angajatorului;
- fonduri europene structurale si de investitii si fonduri publice nationale aprobate in bugetul asigurarilor pentru somaj;
- sponsorizări ale persoanelor fizice şi/sau juridice;
- alte surse, potrivit legii.
Pentru finanţarea din bugetul asigurărilor de şomaj, angajatorii care încheie un contract de stagiu beneficiaza lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de stagiu pentru acel stagiar, de o sumă in cuantum de 2.250 lei/luna, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.
Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevăzute la art. 28 alin. (1) din lege, angajatorul încheie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data încheierii contractului de stagiu, o convenţie conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 din Normele Metodologice.
În situaţia în care convenţia nu se încheie în termenul de 30 de zile lucratoare de la incheierea contractului de stagiu, angajatorul nu mai beneficiază de sumele alocate din bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru acel contract de stagiu.
Incheierea convenţiei cu AJOFM Iasi presupune depunerea de catre angajatorii interesati a următoarelor documente:
    a) actul de identitate al stagiarului, în copie;
    b) contractul individual de muncă, în copie;
    c) contractul de stagiu, în copie.
Sumele acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj conform prevederilor Legii nr. 335/2013, art. 28 alin. (1) din lege se acordă lunar angajatorilor, de la data încheierii contractului de stagiu, proporţional cu timpul efectiv lucrat de stagiar.

 

Verificarea şi acordarea sumei cuvenite lunar potrivit art. 28 alin. (1) din lege se efectuează în baza următoarelor documente care se depun de angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care se solicită această sumă:
  a) un tabel nominal al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7;
  b) fişa de evidenţă zilnică a salariaţilor stagiari şi statul de plată pentru luna respectivă, în copie certificată de angajator.
Suma lunara cuvenită conform art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013 se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de stagiar.
Pentru a beneficia de finanţare  din  bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013 , la încheierea convenţiei angajatorul declară pe propria răspundere că anterior încheierii contractului individual de muncă nu a avut cu persoana în cauză încheiate alte contracte de stagiu, pentru aceeaşi specializare absolvită. Aceasta declaraţie constituie secţiune distinctă în convenţie.
Restituirea de către angajator a sumelor primite conform prevederilor  Legii nr. 335/2013  se face în situaţia în care contractul individual de muncă încetează la iniţiativa acestuia anterior datei prevăzute în contractul de stagiu.

Legea 335 - Conventie
Legea 335 - Tabel nominal
Legea 335 - Declaratie stagiar

Legea 335 - Declaratie angajator

Legea 335 - Declaratie angajator stagiar
 

 

 Legea 279/2005 privind ucenicia la locul de munca

Reglementare:

- Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 855/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii    nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj sau din fonduri europene.

Durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de:

  a) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2 (360 ore);

  b) 24 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3 (720 ore);

  c) 36 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4 (1080 ore).

ETAPELE ORGANIZĂRII UCENICIEI LA LOCUL DE MUNCĂ

 1. Înregistrarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (ce urmează a deveni ucenici) în evidența AJOFM

Pentru a putea fi cuprinsă într-un program de ucenicie, persoana trebuie să fie înregistrată ca șomer în evidența AJOFM anterior încheierii contractului de ucenicie.

Acte necesare pentru înregistrarea ca șomer neindemnizat:

 • act de identitate, în original și copie;
 • act de studii, în copie;
 • carnet de muncă/adeverință privind vechimea în muncă, dacă este cazul, în copie;
 • adeverință medicală de la medicul de familie, din care să rezulte că persoana este aptă de muncă sau clinic sănătoasă, în original;
 • adeverință de venit de la administrația financiară din care să rezulte că nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici de 500 lei.

Actele necesare pentru înregistrarea ca șomer indemnizat sunt prevăzute în H.G. nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

 1. Comunicarea locurilor de muncă vacante de către angajatori care pot fi ocupate prin ucenicie

Angajatorii care doresc să organizeze activităţi de ucenicie au obligația să comunice AJOFM locurile de muncă vacante care pot fi ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora.

Comunicarea se face prin completarea de către angajator a formularului prevăzut în Anexa nr. 1A la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, și transmiterea pe adresa de email carmen.nica@is.anofm.ro, cu următoarele menţiuni:

a) la rubrica "Denumirea ocupaţiei" se adaugă şi sintagma "CU" care provine de la prescurtarea "contract de ucenicie";

b) codul COR (6 caractere) specific ocupaţiei pentru care se încheie contractul de ucenicie;

c) la rubrica durata încadrării în muncă se va completa durata contractului de ucenicie (12, 24 sau 36 luni) în funcţie de nivelul de calificare.

 1. Solicitarea persoanei înregistrate la AJOFM privind participarea la un program de ucenicie la locul de muncă

La programele de formare profesională prin ucenicie sunt admise numai persoanele (apte de muncă, cu vârsta de peste 16 ani și cu minim 8 clase absolvite) care au beneficiat de informare şi consiliere profesională și care au fost profilate, în condiţiile legii, și nu au calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă.

Pentru a beneficia de un program de ucenicie, persoana înregistrată depune la AJOFM  o cerere. Modelul cererii este standardizat și pus la dispoziție de agenție.

 1. Atribuții în sarcina AJOFM

AJOFM are obligaţia de a comunica separat pe site-ul instituţiei următoarele informaţii:

 1. locurile de muncă declarate vacante de angajatori, care pot fi ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie;
 2. numărul persoanelor care au solicitat un program de ucenicie.

AJOFM ţine evidenţa angajatorilor care organizează programe de ucenicie şi care îşi au sediul sau domiciliul în raza lor teritorială. În acest sens, AJOFM înfiinţează şi actualizează Registrul angajatorilor de ucenici, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7 la norme (H.G. nr. 855/2013).

Registrul angajatorilor de ucenici se publică şi se actualizează lunar pe pagina de internet a AJOFM, precum şi pe pagina de internet a MMJS.

 1. Încheierea contractului de ucenicie

Pentru a încheia un contract de ucenicie, persoana aflată în căutarea unui loc de muncă primeşte de la AJOFM o dispoziţia de repartizare, care se anexează la contractul de ucenicie.

Documentele necesare pentru încheierea contractului de ucenicie sunt:

a) actul de identitate, în original şi în copie;

b) certificatul de naştere, în original şi în copie;

c) copii legalizate ale actelor de studii care atestă îndeplinirea condiţiilor de acces la formare profesională prin ucenicie pe nivelurile de calificare prevăzute de legislaţia în vigoare;

d) certificat medical care atestă faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea muncii în care se organizează ucenicia;

e) dispoziţia de repartizare;

f) în copie, contractul de formare profesională prevăzut la art. 16 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată. Contractul de ucenicie se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, şi se înregistrează în termen de 20 de zile la Inspectoratul Teritorial de Muncă. Obligaţia de încheiere a contractului de ucenicie, în formă scrisă, revine angajatorului.

Anterior începerii activităţii, contractul de ucenicie se înregistrează şi în registrul general de evidenţă a salariaţilor (REVISAL).

Persoana încadrată în muncă în baza contractului de ucenicie are statut de ucenic. Salariul de bază lunar, stabilit prin contractul de ucenicie, este cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară în vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână.

Contractul de ucenicie poate avea și o perioadă de probă. Ucenicul poate fi supus unei perioade de probă care nu va depăşi 30 de zile lucrătoare. Contractul de ucenicie poate înceta pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, fără preaviz, fără a fi necesară motivarea acesteia. Pe durata perioadei de probă, angajatorul nu beneficiază de subvenția acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

 1. Formarea profesională în cadrul uceniciei la locul de muncă

Formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie se organizează, la iniţiativa angajatorilor, de către furnizori de formare profesională autorizaţi în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Formarea profesională prin ucenicie cuprinde pregătirea teoretică şi pregătirea practică, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 şi, după caz, cu legile speciale care reglementează acea ocupaţie.

Programele de formare profesională prin ucenicie la care participă ucenici cu nevoi speciale sunt adaptate la particularităţile specifice fiecărei categorii de persoane, în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a O.G. nr. 129/2000.

Programele de formare profesională în care se organizează calificarea prin ucenicie la locul de muncă trebuie obligatoriu să fie prevăzute în Nomenclatorul Calificărilor și în conformitate cu Cadrul Național al Calificărilor.

În vederea pregătirii uceniciei la locul de muncă, angajatorul, în cazul în care nu este autorizat ca furnizor de formare în meseria pentru care se organizează programul de ucenicie, încheie un contract de prestări de servicii de formare profesională cu un furnizor de formare autorizat, conform prevederilor legale. Contractul de prestări de servicii de formare profesională se încheie pe aceeaşi perioadă ca şi contractul de ucenicie.

Angajatorul are obligaţia de a desemna un coordonator de ucenicie, salariat al angajatorului, care îndrumă ucenicul în vederea dobândirii competenţelor profesionale necesare calificării pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă.

 1. Subvenționarea uceniciei la locul de muncă

Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru şomaj (2250 lei/lună/ucenic), angajatorul încheie cu AJOFM, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie, o convenţie.

În cazul în care nu este prevăzută o perioadă de probă, angajatorul încheie convenția cu AJOFM  în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului de ucenicie în REVISAL.

Pentru a beneficia de finanţare, la încheierea convenţiei angajatorul declară pe propria răspundere că anterior încheierii contractului de ucenicie nu a avut cu persoana în cauză încheiate alte contracte de ucenicie, pentru aceeaşi calificare.

În situaţia în care convenţia nu se încheie în termenele prevăzute mai sus, angajatorul nu mai beneficiază de sumele alocate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru acel contract de ucenicie.

În vederea încheierii convenţiei, angajatorii depun următoarele documente:

 1. actul de identitate al ucenicului, în copie.
 2. contractul de ucenicie, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, în copie.

Verificarea şi acordarea sumei cuvenite lunar se efectuează în baza următoarelor documente care se depun la AJOFM în termenul legal prevăzut de lege:

 1. un tabel nominal cu ucenicii încadrați în muncă, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 din norme (H.G. nr. 855/2013);
 2. fişa de evidenţă zilnică a salariaţilor şi statul de plată pentru luna respectivă, în copie certificată de angajator;
 3. raportul de monitorizare a planului de activitate al ucenicului elaborat lunar de către coordonatorul de ucenicie.

Legea 279 - Cerere participare ucenicie

Legea 279 - Anexa 1A
Legea 279 - Adresa
Legea 279 - Conventie
Legea 279 - Anexa plata
Legea 279 - Contract de ucenicie

Facilitati acordate angajatorilor

Facilitati acordate angajatorilor (conf. art. 93 din Legea nr. 76/2002)

Angajatorii care incadreaza in munca persoane din randul somerilor, pe care le mentin in activitate pe o perioada de cel putin 6 luni de la data angajarii, beneficiaza de reducerea sumei reprezentand contributia datorata de angajator bugetului asigurarilor pentru somaj.
Reducerea contributiei se acorda incepand din anul fiscal urmator, pentru o perioada de 6 luni, si consta in diminuarea sumei datorate lunar cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou-angajat in conditiile menţionate mai sus, din numarul mediu scriptic de personal incadrat cu contract individual de munca din anul respectiv.

 

Programe de formare profesională pentru proprii angajaţi

Programe de formare profesională pentru proprii angajaţi (conf. art. 48^1 din Legea nr. 76/2002)

In scopul prevenirii somajului si consolidarii locurilor de munca prin cresterea si diversificarea competentelor profesionale ale persoanelor incadrate in munca, angajatorilor care organizeaza, in baza planului anual de formare profesionala, programe de formare profesionala pentru proprii angajati, derulate de furnizori de servicii de pregatire profesionala, autorizati in conditiile legii, se acorda, din bugetul asigurarilor pentru somaj, o suma reprezentand 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesionala organizate pentru un numar de cel mult 20% din personalul angajat.
Angajatorii pot beneficia de suma prevazuta o singura data in cursul unui an calendaristic.
Angajatorii sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor participante la programul de pregatire profesionala, pentru care s-a acordat suma prevazuta, cel putin un an de la data acordarii sumei.
Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor care au participat la programele de pregătire profesională, anterior termenului de un an, sunt obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă subvenţia acordată pentru fiecare persoană, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din motivele prevăzute la art. 83 alin. 2, şi nu mai pot beneficia de stimulentul financiar menţionat mai sus pentru  o perioadă de 2 ani de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanelor respective.