Informatii generale

         Serviciile specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, denumite în continuare servicii de ocupare, constau în:

         -  servicii de informare şi consiliere;
         -  servicii de mediere a muncii pe piaţa interna.
            Serviciile sunt furnizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sau de alţi furnizori de servicii din România ori proveniţi din statele membre ale Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European, denumiţi în continuare furnizori, acreditaţi în condiţiile prevăzute de prezentele criterii de acreditare ori, după caz, supuşi procedurii de notificare.
             Furnizorii pot fi persoane juridice din sectorul public sau privat ori persoane fizice autorizate să desfăşoare o activitate independenta, conform legii.

            Acreditarea furnizorilor în condiţiile prevăzute de prezentele criterii de acreditare se face de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în a căror rază teritorială îşi au sediul sau, după caz, domiciliul/reşedinţa.
            Furnizorii de servicii de ocupare din statele membre ale Uniunii Europene şi din Spaţiul Economic European pentru care, pentru prestarea acestor servicii, în baza legislaţiei statului de provenienţă nu a fost necesară obţinerea unei acreditări sau autorizări, nefiind astfel supuşi unor condiţii de acreditare sau autorizare, în cazul prestării acestor activităţi în România, se supun aceloraşi condiţii de acreditare ca şi furnizorii din România, cu excepţia furnizorilor de servicii de ocupare care intenţionează să presteze transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul României, cu caracter temporar sau ocazional, şi care în cazul prestării activităţii lor în România se supun procedurii de notificare.

           Acreditarea furnizorilor care îndeplinesc criteriile de acreditare se face prin eliberarea unui certificat de acreditare de catre Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene.
           Acreditarea se acordă pe perioadă nedeterminată.
           Furnizorul se consideră acreditat de la data eliberării certificatului de acreditare.
           Obligaţia de notificare se consideră îndeplinită în situaţia depunerii sau transmiterii notificării împreună cu toate documentele care însoţesc această notificare.
           Furnizorii acreditaţi în condiţiile prezentelor criterii de acreditare pot să presteze servicii de ocupare, finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe bază de contracte încheiate cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, ca urmare a selecţiei realizate, conform procedurilor prevăzute de legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice.
           Furnizorii acreditaţi în condiţiile prezentelor criterii de acreditare, pot fi selectaţi de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, conform legislaţiei în vigoare, în vederea realizării serviciilor de preconcediere din lege.